imkanlar
08
Eyl 2017
BLG 609E dersi hakkında

BLG 609E Advanced Topics in Computer Engineering

(CRN: 15323 on Friday 13:30 ~ 16:30 by Dr. Sandıkkaya)

The course will cover: Security in the Cloud, Distributed Systems and Cyber‑Physical Systems

Weekly schedule will be as follows:

 1. Introduction to the concepts: cloud, distributed systems and cyber-physical systems
 2. Communication models in distributed systems: sockets, remote procedure call, distributed shared memory
 3. Fault tolerance in cloud and distributed systems. Byzantine Quorums
 4. Distributed file systems and replication
 5. Agreement and Commitment concepts; secure protocols for these. Achieving consensus via Paxos protocol
 6. Availability and resiliency concepts
 7. Security concept: threats and goals in cloud
 8. Deployment models in cloud: IaaS, PaaS, SaaS. Effects of deployment models to security
 9. Benefits of virtualization in cloud and its security problems
 10. Resource pooling concept in cloud. Effects of multi-tenancy to security
 11. Disclosing private data in cloud by metering resource usage; methods of preventing privacy leakage
 12. Security threats in cyber-physical systems
 13. Cost of security: EDoS, DoS and DDoS attacks
 14. Applications of cyber-physical systems: IoT, smart-cities, means of production, critical infrastructures. Engineering approaches to foresee future threats.

 

Or, in Turkish:

 1. Kavramlara giriş: bulut, dağıtık dizgeler ve bilgisayar etkileşimli fiziksel dizgeler
 2. Dağıtık dizgelerde haberleşme modelleri: soket, uzaktan altprogram çağırma, dağıtık paylaşımlı bellek
 3. Bulutta ve dağıtık dizgelerde hata hoşgörüsü. Bizans yetersayı kümeleri
 4. Dağıtık dosya sistemleri ve veri yineleme
 5. Uzlaşma ve güvence kavramları; bunlar için güvenli protokoller. Paxos protokolü ile konsensüs sağlama
 6. Yararlanırlık ve toparlanabilirlik kavramları
 7. Güvenlik kavramı: bulutta tehditler ve hedefler
 8. Bulutta yerleşim modelleri: sanal bilgisayar sunan bulut, bilgiişlem ortamı sunan bulut, hazır yazılım sunan bulut. Yerleşim modellerinin güvenliğe etkileri
 9. Bulutta sanallaştırma kavramının getirisi ve güvenlik sorunları
 10. Bulutta kaynak paylaşımı kavramı. Çok kullanıcının kaynak paylaşımının güvenliğe etkileri
 11. Bulutta sunulan hizmetin ölçülmesiyle özlük bilgilerinin açığa çıkması; bunu engelleme yolları
 12. Bilgisayar etkileşimli fiziksel dizgelerde güvenlik tehditleri
 13. Güvenliğin maliyeti; masrafa sokma saldırıları ve (dağıtık) hizmet engelleme saldırıları
 14. Bilgisayar etkileşimli fiziksel dizgelerin uygulama alanları: nesnelerin interneti, akıllı şehirler, üretim araçları, kritik altyapılar. Olası tehditlerin öngörülmesi için mühendislik yaklaşımları.

Keep in mind that the lecture will be held in English. You are expected to actively join the lectures and make presentations around the aforementioned topics during the course, as well as prepare a comprehensive term report.