Öğrenci Etik Değerleri

 • ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRIRKEN VERDİKLERİ ONUR SÖZÜNE SADIK KALIRLAR.

 • Öğrenciler aldıkları derslerin tüm gerekliliklerini bireysel olarak yerine getirirler (grup çalışmaları dışında).

 • Öğrenciler kopya çekmezler veya akademik personeli aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.

 • Öğrenciler başkalarına kopya çekmekte veya akademik personeli aldatıcı davranışlarda bulunmakta yardım etmezler.

 • Eğitim sürelerince öğrendikleri tüm bilgileri ve edindikleri tüm becerileri insanlık yararına kullanırlar.

 • Öğrenciler laboratuar çalışmalarında güvenlik kurallarına özenle uyum gösterirler, uymayanları uyarırlar.

 • Öğrenciler üniversitemizdeki kamu malzemelerine bilinçli olarak zarar vermekten kaçınırlar.

 • Öğrenciler Kütüphane veya kitaplıktan izinsiz kitap almazlar, kitapların sayfalarını yırtmazlar.

 • Grup ödevlerinde arkadaşlarının emekleri üzerinden not almak üzere grup çalışmalarına katılmadan arkadaşlık, öğrencilik sömürüsü yoluyla not ve çıkar sağlama yoluna gitmezler.

 • Yakınlarından (doktor ebeveyn veya akrabalardan vb.) rapor alarak sınavlara veya yoklamalara katılmama mazereti uydurmazlar.

 • Bireysel faydalarına uygun nedenlere sığınarak geçerli kanun, yönetmelik, yönergelerin dışında uygulamalar yapılmasını talep etmezler.

 • Burs veya destek fonları için eksik-hatalı bilgi verip başkalarının hak kaybına neden olmazlar.

 • Kayıt dönemlerinde özel programlar çalıştırarak (dakikada yaklaşık 100 giriş yapma girişimi yapan ) sistemin kilitlenmesine neden olup başkalarının hakkını gasp etmezler.

 • Kayıt dönemlerinde derslere gereksiz kayıt yaptırarak daha sonra add-drop döneminde mefaat karşılığı bu kontenjanların başkalarına geçmisini sağlamaya çalışmazlar.

 • Öğrencilerimiz üniversitemizin idari, teknik ve hizmet işlerini yürütmekte olan personele saygı kuralları çerçevesinde davranmalıdır.

Akademik etik değerlere uymayan başlıca davranışlar aşağıda tanımlanmıştır.

 1. Kopya çekmek

  • Sınavlarda başkaları ile bilgi alışverişinde bulunmak,

  • Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları ya da bilgiyi kullanmak (bu amaçla cep telefonu, hesap makinesine gibi araçlardan faydalanmak ) veya sıraya bilgi (formül, metin vb.) yazmak, kullanılmasına izin verilen tablo ve/veya kitaplara ek bilgi yazmak,

  • Grup çalışmasına izin verilmeyen ödevlerde, projelerde ve raporlarda başka öğrencilerle beraber çalışarak uygunsuz yardım ve destek almak,

  • Bir ödevin veya projenin raporunun tamamını ya da sadece bir kısmını bir başka öğrenciden, meslek adamından ya da bir kaynaktan (kitap, internet, makale gibi) alıp, kendi yapmış gibi sunmak,

  • Daha önceden notlandırılmış bir ödev veya proje raporunun tamamını veya belli bir parçasını bir başkasından alıp, kendi yapmış gibi sunmak.

 2. Aşırmaya yönelik davranış biçimleri

  • Basılmış ya da internette yayımlanmış kaynaklardan kaynak belirtmeden yararlanmak.

  • Farklı kaynaklardan yapılan alıntıları, kaynak göstermeden kullanmak (kes-yapıştır),

  • Bir kaynaktaki sonuçları olduğu gibi ya da kısmen değiştirerek kaynak göstermeden kullanmak.

  • Öğretim elemanın izni olmadan öğretim elemanına ait ders notlarını veya materyalleri çoğaltarak başkalarının kullanımını sağlamak.

 3. Aldatmaya yönelik başlıca davranışlar

  • Sınavlara veya yoklamalara başkalarının yerine girmek veya başkalarını sınav veya yoklamaya girmek konusunda yönlendirmek,

  • Kullanılmayan kaynakları kullanılmış gibi göstermek.

  • Başkasının fikirlerini kendisininmiş gibi sunmak.

  • Tezini veya ödevlerini para ile yaptırmak.


Öğretim Etik Değerleri

 1. Ders katalog formu (syllabus) öğrencilere dönem başında verilir ve bu programa uymaya özen gösterilir. Ders çizelgesinde belirtilen değerlendirme ölçütleri sonradan, öğrenciye bilgi verilmeksizin değiştirilmez.

 2. Dersler akademik özgürlük çerçevesinde bölüm/birim gereklerine, hedeflerine ve beklentilerine uygun şekilde verilir.

 3. Lisans düzeyindeki derslerde okutulacak ders kitapları ders katalog formunda yer alır ve bu kitapların kopyaları Kütüphanedeki "Reserve" bölümünde bulundurulur.

 4. Dersler duyurulan saatlerde ve dersliklerde yapılır. Sorun oluştuğu durumlarda Fakülte Yönetimi, fakülte öğrenci işleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı işbirliği ile sorunların çözümü sağlanır.

 5. Öğretim elemanları tüm öğrencilerdeki yeteneklerin ve becerilerin gelişimini sağlayacak öğretici ortamın oluşturmak için çaba göstermelidirleR.

 6. öğretim elemanı, başka bir resmi görevlendirmesi olmadığı sürece, verdiği dersin sınavında hazır bulunur.

 7. Değerlendirme ölçütleri dönem başında belirlenir. Öğrencinin performansı ve notu ile ilgili bilgiler süresi içinde ve geçerli bir neden olmadığı sürece sadece kendisine bildirilir. Değerlendirme üniversitemizin temel değerlendirme ölçütü olan bağıl not sistemine göre yapılır ve ders dosyasının içinde açıklanır.

 8. Öğretim elemanının yakınlarına ve akrabalarına ders vermesinin ve sınav yapmasının zorunlu olabileceği durumlarda, tereddüt yaratacak yanlış algıya neden olabilecek koşullar olduğunda bölüm başkanına ve diğer ilgili kişilere haber verilip gerekli önlemler alınır.

 9. Öğrencilerin küçük düşürücü konulara maruz kalmaması için en büyük özen gösterilmelidir; hiçbir şekilde buna ortam oluşmasına müsaade edilmemelidir.

 10. Öğretim elemanları gerek etik davranış ve gerekse de mesleki konularda, güvenilir ve doğru bir örnek oluşturmak için gayret göstermelidirler.


Danışmanlık Etik Değerleri

 1. Öğretim elemanı, açıkladığı ofis saatlerine sadık kalır ve bu saatleri tümüyle öğrencilerine ayırır.

 2. Öğretim elemanı, danışmanlık kurumunun gereği olarak, akademik ve idari konularda öğrenciler için alınan kararları takip eder.

 3. Öğretim elemanı, öğrencilerin öğretim elemanı değerlendirme sürecine katılımlarını destekler.

 4. Öğretim elemanı, üniversitemiz Öğrenci İşleri işletim programı kapsamında CAPP uygulamasını en üst düzeyde uygulamak için çaba gösterir.


Ayrımcılık ve Tacize İlişkin Etik Değerler

 1. Öğretim elemanları ırk, renk, mezhep, cinsiyet, köken, medeni durum, politik ya da dini inanç, aile, sosyal ya da kültürel altyapı ve cinsel tercih gibi konuları temel alarak; farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmalı, haksız şekilde;

  • Öğrenciyi herhangi bir programın dışında tutmamalı,

  • Herhangi bir öğrenciyi yararlarından mahrum bırakmamalı,

  • Hiçbir öğrenciye ayrıcalık tanımamalıdır.

 2. Cinsel taciz, yasaların belirlediği dar çerçevede değil, etik boyutu içinde değerlendirilir. Cinsel taciz ve buna bağlı olarak güç ve nüfuz kullanımı durumunda taciz gören öğretim elemanı, öğrenci ve personelin başvuruları ciddiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır.

 3. Öğretim elemanları, kişisel menfaatleri için öğrencilerle çıkar ilişkisi kurmamalıdır.

 4. Öğretim elemanları, kariyerlerini ve mesleki yeterliliklerini yanlış aktarmamalıdır.

 5. Kanunlar gerektirmediği sürece, profesyonel hizmet sırasında meslektaşlarıyla alakalı olarak elde edilen bilgiler ifşa edilmemelidir.

 6. Herhangi bir meslektaşı hakkında yanlış ya da kötü niyetli açıklamalarda bulunmamalıdır.

 7. Profesyonel mesleki ilişkilerinin tümünde dürüstlük ilkesine bağlı kalmalıdır.

 8. Yönetici konumunda olanlar, kurumda çalışan bireylere yönelik özlük haklarını kısıtlayıcı, kariyerlerine zarar verici mesleki tacizde bulunmamalıdır.


Sosyal Yaşam Etik Değerleri

 1. Öğretim elemanları, akademik yöneticiler, öğrenciler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yürütülmelidir.

 2. Tüm taraflar görevlerinin gerektirdiği hak ve sorumlulukların bilinci içinde davranırlar.

 3. Taraflar arasında nüfuz ve güç kullanımı gibi baskı yöntemleri kullanılmamalıdır.

 4. Öğretim elemanları, meslektaşlar, öğrenciler ve çalışanlar birbirlerini hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirmemelidir.

 5. Kurumun tüm üyeleri uygunsuz olarak nitelendirilebilecek davranışlardan kaçınmalıdır.