Görevleri


Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

  2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

  3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

  4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

  5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

  6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.